maple

 

Styrgruppen för elev- och studerandevård (Elevhälsa)

Styrgruppens främsta uppgift är att främja hälsa, välbefinnande och trygghet inom Garantiföreningens enheter i såväl Kotka Svenska Samskola som Kotka Svenska Barnträdgård. Garantiföreningen representant i och ordförande för styrgruppen är rektor.

Till elevvårdgruppen hör skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare, biträdande rektor, ledande klasslärare och rektor. Elev- och studiehandledare, lärare, representant för elevkåren inkallas vid behov.

Generell elevvård

Under minst två möten per termin behandlas generella ärenden kring elevhälsa, bl.a. elevhälsosamarbete, utveckling och uppföljning av elev- och studerandevården.

Individuell elevvård

Mångprofessionella gruppmöten (expertgrupper) sammankallas vid behov. Den som oroar sig för en elevs/ studerandes hälsa kontaktar eleven/ studerande för samtycke och/eller vårdnadshavare (om hen inte har förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke) och sammankallar till möte. Samtycket görs alltid skriftligt på skild blankett.

Skolhälsovårdaren, skolkuratorn och skolpsykologen hör till den individuella elev- och studerandehälsovården. Dessa kan kontaktas via Wilma, per e-post eller per telefon.

Skolan har en Plan för elev- och studerandevård som uppdateras inför varje läsår.